Aktualności

Nowe wartości NUTS II. Czy na to czeka branża biopaliw?

12.01.2024

W obliczu stale ewoluującego sektora biopaliw i biopłynów, dyrektywa RED II (Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources) wyznacza kierunki, które kształtują przyszłość tej dynamicznej branży. Jednym z kluczowych aspektów tych zmian są aktualizacje wartości wartości emisji upraw rolnych dla NUTS2, czyli terytorialnych jednostek statystycznych, które odgrywają istotną rolę w łańcuchu dostaw. W szczególności dla podmiotów certyfikowanych w systemach KZR INiG, RedCert, ISCC i równoważonych. Dziś przyglądamy się najnowszym doniesieniom w tej sprawie.

Nowe wartości NUTS II. Czy na to czeka branża biopaliw?

Czym są NUTS?

Pod pojęciem NUTS (ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics) kryją się jednostki podziału terytorialnego, które pełnią kluczową rolę w analizie danych statystycznych. System klasyfikacyjny NUTS jest zorganizowany w hierarchiczną strukturę, która dzieli każde państwo członkowskie Unii Europejskiej na jednostki terytorialne różnych poziomów. Na pierwszym poziomie znajdują się jednostki NUTS 1, które następnie są podzielone na jednostki NUTS 2, a te z kolei na jednostki NUTS 3. Ciekawym aspektem jest to, że jedna jednostka terytorialna może obejmować kilka poziomów NUTS, co dodaje elastyczności i uwzględnia różnorodność strukturalną obszarów.

Głównym założeniem tej klasyfikacji jest zapewnienie zbliżonej liczby ludności w jednostkach poszczególnych poziomów. Dzięki temu podejściu, system NUTS ma na celu stworzenie spójnej struktury, umożliwiającej porównywanie i analizowanie danych statystycznych na różnych poziomach terytorialnych. Koncepcja ta odzwierciedla dążenie do uwzględnienia zróżnicowania demograficznego i geograficznego w ramach Unii Europejskiej. Hierarchiczna klasyfikacja NUTS umożliwia efektywne zarządzanie danymi, ułatwiając analizę i monitorowanie społeczno-gospodarczych wskaźników na różnych poziomach jednostek terytorialnych. To narzędzie ma zastosowanie nie tylko w statystyce, ale także w procesach planowania, decyzji politycznych i monitorowania rozwoju regionalnego w skali europejskiej.

NUTS a dyrektywa RED II

Dyrektywa RED II (ang. Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources) zakłada osiągnięcie określonych celów dotyczących udziału OZE w zużyciu końcowym energii. Dzięki klasyfikacji NUTS, możliwe jest między innymi monitorowanie postępów w realizacji tych celów na poziomie regionalnym. Jednak najistotniejszą rolą NUTS 2 w kontekście dyrektywy RED II jest określenie typowych emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą surowców rolnych.

W praktyce, wartości NUTS 2 stanowią pewnego rodzaju standaryzację wartości emisji GHG, która może być wykorzystywana przez producentów rolnych i przekazywana w ramach łańcucha dostaw biopaliw. Kluczowym aspektem jest fakt, że korzystanie z tych wartości pozwala na uniknięcie konieczności dokonywania faktycznych obliczeń emisji z uprawy biomasy rolniczej. Oznacza to, że przedsiębiorcy zaangażowani w produkcję biopaliw mogą używać wartości NUTS 2 jako wygodnego punktu odniesienia, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia administracyjnego w całym łańcuchu dostaw biopaliw.

Zmiany NUTS 2

Od momentu wejścia w życie dyrektywy RED II wartości NUTS przedłożone zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE (czyli tzw. „stare wartości NUTS”) nie są już automatycznie stosowane. Wobec tego Komicja Europejska zobowiązała się do zbadania, czy dalszy okres przejściowy będzie nadal możliwy. Jak informuje Instytut Nafty i Gazu, Komisja Europejska w piśmie z 12 grudnia 2023 roku oświadczyła, że wartości NUTS 2, inne niż wartości standardowe z załącznika V, mogą być stosowane tylko wtedy, gdy zostaną uznane przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. W konsekwencji Komisja nie może przedłużyć okresu przejściowego, o co z kolei wnioskowały niektóre państwa członkowskie i interesariusze przemysłowi, ponieważ wymagałoby to procedury współlegislacji. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, to państwa członkowskie mają za zadanie dostarczyć zaktualizowane wartości NUTS 2, które zostaną ocenione i zatwierdzone przez Komisję Europejską. W odpowiedzi na tę sytuację, dobrowolne systemy, takie jak KZR INiG, RedCERT, ISCC, czy SURE uzgodniły, że:
1️⃣ Biomasa zebrana w 2023 roku korzysta z opublikowanych wartości NUTS 2 ze względu na zasadę ochrony uzasadnionych zabezpieczeń, a wartości te pozostają zachowane w całym łańcuchu wartości do momentu zadeklarowania gotowego biopaliwa.
2️⃣ Zbiory z 2024 r. będą miały możliwość oznaczenia „nowymi” wartościami NUTS 2, pod warunkiem, że wartości te zostały objęte decyzją Komisji Europejskiej, przy czym możliwość korzystania z wartości domyślnych i rzeczywistych pozostaje niezmieniona.

UDB: nowa era rejestracji

W dodatku, od 15 stycznia 2024 roku, uczestnicy branży biopaliw mogą (a nawet powinni!) korzystać z nowego narzędzia – aplikacji UDB (Unijnej Bazy Danych), która staje się kluczowym elementem w rejestracji transakcji w całym łańcuchu dostaw. Dostępność tej aplikacji dla wszystkich zarejestrowanych uczestników ścieżki biopaliw i biopłynów otwiera nowy rozdział w śledzeniu i dokumentowaniu operacji przemysłowych.

Wprowadzenie nowych wartości NUTS2 stanowi wyzwanie z nutą niepewności, ale jednocześnie otwiera nowe możliwości dla sektora biopaliwowego. Pozostaje uważnie śledzić aktualne trendy. Gotowość na zmiany i idące za tym innowacje stanowi fundament zrównoważonej przyszłości biopaliw i biopłynów. ⛽🌍