ISCC EU jest systemem certyfikacji biomasy, biopaliw i paliw alternatywnych zawierających frakcję biomasową, o globalnym zasięgu. Został opracowany przez International Sustainability & Carbon Certification i zatwierdzony przez Komisję Europejską w zakresie wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001 (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Jest równoważny innym, międzynarodowym systemom, uznanym przez Komisję Europejską (jak RedCert, KZR INiG, czy SURE). Ponadto, ISCC EU jest systemem uznanym przez Wielką Brytanię w ramach obowiązku dotyczącego odnawialnych paliw transportowych (RTFO). Dodatkowo, został również uznany w stanie Queensland (Australia) na mocy rozporządzenia w sprawie dostaw paliw płynnych.

Kto powinien uzyskać certyfikat ISCC?

Jeśli Twoja firma:

 • przetwarza biomasę
 • przetwarza odpady kierowane do produkcji paliw alternatywnych (RDF)
 • wytwarza biopaliwa, biopłyny, biokomponenty paliw ciekłych lub biogaz
 • produkuje paliwa alternatywne (RDF)
 • spala biopaliwa stałe i RDF (w cementowni, elektrociepłowni itp.)
 • handluje powyższymi towarami

jest zobowiązana posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Certyfikacją ISCC EU objęty jest cały łańcuch dostaw surowców i produktów, dla których wymagane jest potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywą RED II.

ISCC EU ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, jak również zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikacji ISCC EU może podlegać:

 • biomasa, odpady i pozostałości rolnicze i leśne (w tym rolnicze oraz z akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa),
 • materiały lignocelulozowe i niespożywcze materiały celulozowe do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, w tym zaawansowanych biopaliw i biogazu dla sektora transportowego,
 • biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy o niskim lub wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (iLUC),
 • odpady płynne i stałe pochodzenia nieodnawialnego lub przetwarzanie odpadów i spalin pochodzenia nieodnawialnego do produkcji paliw węglowych pochodzących z recyklingu,
 • energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego.

Korzyści dla Twojej firmy

ISCC EU to europejski system o zasięgu globalnym. Daje możliwość sprzedaży certyfikowanych produktów na całym świecie, zapewniając jednocześnie:

 • Pełną zgodność regulacyjną z wymaganiami RED II,
 • Szybkie uzyskanie certyfikatu w Polsce, dzięki jednostkom certyfikującym dysponującym lokalnym personelem,
 • Spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy,
 • Wyróżnienie na rynku poprzez możliwość znakowania produktu rozpoznawalnym na całym świecie logiem ISCC, które wskazuje na wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Wymagania ISCC EU

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat systemu ISCC EU, to przede wszystkim musisz wykazać zgodność wymaganiami systemu odnoszącymi się do certyfikowanych surowców i produktów, jak również z określonymi aktami prawa. Wiemy, że jest tego sporo, jednak nie musisz się tego obawiać – chętnie pomożemy!

System ISCC EU obejmuje wszystkie podmioty, które są prawnymi właścicielami materiałów podlegających certyfikacji. Dlatego ocenie podlega cały cykl życia, począwszy od etapu nabycia surowca, aż do etapu jego ostatecznego zużycia, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw. W związku z tym, jeśli zamierzasz być aktywnym graczem na tym rynku, certyfikacja i rejestracja w systemie będzie konieczna.

Głównymi wymaganiami standardu ISCC EU są:

 • kontrola pochodzenia produktu (łańcucha dostaw),
 • identyfikowalność (bilans masy),
 • weryfikacja emisji gazów cieplarnianych (GHG),
 • dokumentacja jakości (księga systemowa),
 • zarządzanie jakością.

Obecnie nie ma określonego minimalnego udziału materiałów certyfikowanym w produkcie, dlatego Twoja firma o tym decyduje, bazując na bilansie masy. Należy jednak pamiętać, że certyfikowany materiał można zakupić i sprzedać dopiero po uzyskaniu certyfikatu ISCC EU, aby zachować certyfikowany łańcuch materiałów zrównoważonych. Szczegółowe opisy wymagań ISCC EU są dostępne na stronie Sustainability & Carbon Certification.

Jak wdrożyć ISCC EU?

Implementacja wymagań ISCC EU i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 6 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, aby dobrać odpowiednie kryteria ISCC EU. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu działalności,
 • surowców i produktów podlegających certyfikacji,
 • realizowanych procesów i ich zgodności z wymaganiami ISCC EU
 • dostawców oraz klientów.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty i zestawienia, zgodne z wymaganiami ISCC EU, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne,
 • procedury systemowe,
 • system bilansu masy,
 • wyznaczanie emisji GHG,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez ISCC EU.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji i rejestracja w systemie

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy.

Pomagamy również w rejestracji w systemie ISCC EU.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem ISCC EU to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VI: Audyt certyfikujący

Audytor z wybranej jednostki certyfikującej sprawdza dokumentację pod kątem zgodności z określonymi wymogami ISCC EU. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Twoja firma otrzymuje wpis na listę ISCC oraz certyfikat ISCC EU. Jeśli chcesz, zapewnimy obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji.