Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania środowiskowego, opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarization).

System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 jest narzędziem umożliwiającym każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, kontrolę nad wpływem, jaki przedsiębiorstwo wywiera na środowisko naturalne. Wspiera osiąganie celów środowiskowych i ekonomicznych oraz realizację zobowiązań poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Podstawowym zadaniem funkcjonowania systemu zarzadzania środowiskowego w organizacji jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Norma została skonstruowana uniwersalnie, stąd nie zawiera wymagań bezpośrednich dotyczących wyrobów lub procesów (nie jest normą techniczną). Jej istotę stanowią wymagania dotyczące systemu zarządzania funkcjonującego w organizacji. Wymagania te pozwalają na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. Niezależnie od ich wielkości, formy prawnej, czy celu działania.

Korzyści dla Twojej firmy

ISO 14001 to norma powszechnie rozpoznawalna, którą doceniają największe firmy w Twojej branży!

W związku z rosnąca świadomością ekologiczną oraz wymaganiami z zakresu zrównoważonego rozwoju, aspekty środowiskowe stają się kluczowymi obszarami zarządzania. Dlatego obecnie wiele przedsiębiorstw przystępujących do przetargów lub otrzymujących zapytania ofertowe od znaczących klientów spotyka się z wymaganiem posiadania certyfikatu ISO 14001. W rzeczywistości na wielu rynkach certyfikat ISO 14001 jest podstawą funkcjonowania firmy.

Norma stanowi także podstawę Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS. Wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, opartego o wymagania ISO 14001, wspiera również realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). W konsekwencji jest to także nieocenione narzędzie doskonalenia wskaźników ESG w części środowiskowej.

Wymagania

Organizacja, która chce uzyskać certyfikat systemu zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001, musi wykazać zgodność jej wymaganiami oraz określonymi aktami prawa, odnoszącymi się do zdefiniowanych aspektów środowiskowych jej działalności.

ISO 14001 wymaga przede wszystkim podjęcia zobowiązań zawartych w ustanowionej w organizacji polityce środowiskowej. Chcąc wdrożyć ISO 14001 w swojej firmie musisz zadbać o jej funkcjonowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do ochrony środowiska. Jeśli zdiagnozujesz inne środowiskowe wymagania (np. ze strony klientów), również weź je pod uwagę. Co więcej, konieczne będzie również zobowiązanie się do zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Oczywiście, ISO 14001 nie definiuje bezwzględnych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej. To Ty decydujesz o celach i definiujesz sukces zw zakresie ochrony środowiska.

Do głównych elementów normy ISO 14001 należą:

 • Polityka środowiskowa, czyli bazowy dokument wyrażający gotowość i chęć ciągłego doskonalenia w ramach systemu, optymalizacji zużycia zasobów, poszanowania walorów środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Planowanie, czyli zespół działań obejmujących m.in. przegląd środowiskowy łącznie z identyfikacją wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz opracowanie programu zarządzania środowiskowego.
 • Wdrażanie i funkcjonowanie, czyli zasadniczy element wprowadzający zasady ISO 14001 w Twojej firmie. W tym kroku powstaje udokumentowany system zarządzania środowiskowego, tworzący jasne i zrozumiałe plany, zadania i warunki dla wszystkich pracowników oraz realizowanych procesów. Co więcej, system ten charakteryzuje się gotowością do reagowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Sprawdzanie i działania korygujące, które obejmują monitorowanie skuteczności działań środowiskowych. Będą to także audyty wewnętrzne, okresowe przeglądy wraz z ocenami zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.
 • Przegląd systemu, dokonywany przez kierownictwo
 • Certyfikacja przez akredytowaną, niezależna jednostkę certyfikującą

Jak wdrożyć ISO 14001?

Implementacja wymagań ISO 14001 i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 8 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację i jej oddziaływanie na środowisko. Chcemy, aby wdrażany system zarządzania jak najbardziej odpowiadał jej potrzebom i funkcjonował dla jej rozwoju. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu certyfikacji,
 • realizowanych procesów i ich wpływy na środowisko,
 • aspektów środowiskowych,
 • wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • zgodności realizowanych procesów z wymaganiami normy ISO 14001 – w tym poprzez analizę wewnętrznych dokumentów Twojej firmy.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty, zgodne z wymaganiami normy ISO 14001, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne (polityka środowiskowa, kontekst organizacji, zakres systemu, itp.),
 • procedury systemowe,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • harmonogramy i rejestry,
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez ISO 14001.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika – zwykle dla Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy w duchu normy ISO 14001.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem zarządzania środowiskowego to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny to ważny element doskonalenia zarządzania środowiskowego w Twojej firmie i przygotowania jej do certyfikacji. Nasi eksperci przeprowadzają audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania całego systemu zarządzania środowiskowego wdrożonego w Twojej organizacji, zgodnie z wymaganiami ISO 14001. Podczas audytu wewnętrznego doceniamy silne strony, a także wskazujemy obszary, które wymagają doskonalenia i/lub podjęcia określonych działań.

ETAP VI: Działania korygujące

Na tym etapie wspólnie z naszymi ekspertami wprowadzasz działania naprawcze i zapobiegawcze. W ten sposób wzmocnisz prośrodowiskowe działania. Wszystko po to, aby zarządzanie środowiskowego w Twojej firmie było na jak najwyższym poziomie.

ETAP VII: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VIII: Audyt certyfikujący

Silk Road Certification zapewnia obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.