Norma ISO 45001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarization).

System zarządzania według normy ISO 45001 jest narzędziem umożliwiającym każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, podnoszenie poziomu BHP poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Celem nadrzędnym jest jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Norma określa metody skutecznego zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym poprzez identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń związanych z pracą. Co więcej, podnosząc świadomość ISO 45001 zwiększa również zaangażowanie pracowników w kwestie BHP.

Norma została skonstruowana uniwersalnie, dlatego nie zawiera szczegółowych wymagań dotyczących stanowisk pracy. Jej istotę stanowią wymagania dotyczące systemu zarządzania funkcjonującego w organizacji. Wymagania te pozwalają na wdrożenie systemu zarządzania BHP zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. Niezależnie od ich wielkości, formy prawnej, czy celu działania.

Korzyści dla Twojej firmy

ISO 45001 to norma powszechnie rozpoznawalna, którą doceniają największe firmy w Twojej branży!

Obecnie wiele przedsiębiorstw przystępujących do przetargów lub otrzymujących zapytania ofertowe od znaczących klientów spotyka się z wymaganiem posiadania certyfikatu ISO 45001. Ponadto, ze względu na wzrost świadomości w zakresie BHP i ergonomii, dobry system zarządzania doceniają również pracownicy. W rzeczywistości na wielu rynkach certyfikat ISO 45001 jest podstawą funkcjonowania firmy.

Dzięki ISO 45001 Twoja firma uzyska solidne narzędzie wspomagające:

 • Pracownicy, ponieważ poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa wzrasta satysfakcja z pracy w Twojej firmie. Czynnik społeczny jest ważnym elementem rozwoju!
 • Kadra zarządzająca, poprzez jasne zasady kształtujące bezpieczne środowisko pracy dla podlegających im pracowników i nich samych.
 • Właściciel / pracodawca, poprzez większe zaangażowanie pracowników, mniejszą ilość wypadków, mniejsze składki ubezpieczenia i jasne cele, kształtujące pozytywny wizerunek pracodawcy oraz stwarzające warunki do stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Wymagania ISO 45001

Organizacja, która chce uzyskać certyfikat systemu zarządzania BHP wg. ISO 45001, musi wykazać zgodność jej wymaganiami oraz określonymi aktami prawa, odnoszącymi się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź jakie wymagania prawne dotyczą stanowisk pracy w Twojej firmie. Zadbaj też o to, by spełnić oczekiwania klientów lub dostawców w tej kwestii. Opracuj politykę BHP, czyli najważniejsze zasady i zobowiązania, które nadają kierunek zarządzaniu w tym obszarze. Bardzo ważne jest podejście prewencyjne, dlatego w polityce zawsze powinno znaleźć się zobowiązanie do zapobiegania wypadkom oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP. ISO 45001 nie określa jednak konkretnych wyników, czy wskaźników. To Twoja firma ustala cele i definiuje sukces w tej dziedzinie.

Jak wdrożyć ISO 45001?

Implementacja wymagań ISO 45001 i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 8 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, charakter pracy na poszczególnych stanowiskach i realne lub potencjalne zagrożenia. Chcemy, aby wdrażany system zarządzania jak najbardziej odpowiadał jej potrzebom i funkcjonował dla jej rozwoju. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu certyfikacji,
 • procesów realizowanych w organizacji,
 • funkcjonujących w organizacji zasad BHP,
 • wymagań prawnych dotyczących BHP,
 • zgodności realizowanych procesów z wymaganiami Normy ISO 45001 – w tym poprzez analizę wewnętrznych dokumentów firmy.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty, zgodne z wymaganiami normy ISO 45001, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne (polityka BHP, kontekst organizacji, zakres systemu, itp.),
 • procedury systemowe,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • harmonogramy / rejestry,
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez ISO 45001.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika – zwykle dla Pełnomocnika ds. Zarządzania BHP. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy w duchu normy ISO 45001.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem zarządzania BHP to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W przypadku ISO 45001 budowanie świadomości w Twoim zespole jest kluczowe dla osiągnięcia założonych celów. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny to ważny element doskonalenia BHP w Twojej firmie i przygotowania jej do certyfikacji. Nasi eksperci przeprowadzają audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania całego systemu zarządzania BHP wdrożonego w Twojej organizacji, zgodnie z wymaganiami ISO 45001. Podczas audytu wewnętrznego doceniamy silne strony, a także wskazujemy obszary, które wymagają doskonalenia i/lub podjęcia określonych działań.

ETAP VI: Działania korygujące

Na tym etapie wspólnie z naszymi ekspertami wprowadzasz działania naprawcze i zapobiegawcze. W ten sposób wzmacniasz bezpieczeństwo i ograniczasz ryzyko. Wszystko po to, aby BHP w Twojej firmie było na jak najwyższym poziomie.

ETAP VII: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VIII: Audyt certyfikujący

Silk Road Certification zapewnia obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.