Norma ISO 50001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania energią, opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarization).

System zarządzania według normy ISO 50001 jest narzędziem umożliwiającym każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, poprawę efektywności energetycznej poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. To dzięki efektywnemu zarządzaniu zużyciem wszystkich rodzajów i nośników energii realizujesz swoje cele energetyczne i EKONOMICZNE. Jednocześnie ograniczasz wpływ na środowisko i redukujesz ślad węglowy. Co więcej, podnosząc świadomość Twojego zespołu, ISO 50001 zwiększa również jego zaangażowanie.

Norma została skonstruowana uniwersalnie, dlatego nie zawiera konkretnych wskaźników, czy celów. Jej istotę stanowią wymagania dotyczące systemu zarządzania funkcjonującego w organizacji. Wymagania te pozwalają na wdrożenie systemu zarządzania energią zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. Niezależnie od ich wielkości, formy prawnej, czy celu działania.

Korzyści dla Twojej firmy

ISO 50001 jest standardem powszechnie rozpoznawalnym i obecnie wiele firm przystępujących do przetargów lub otrzymujących zapytania ofertowe od znaczących klientów spotyka się z wymaganiem posiadania certyfikatu. Na wielu rynkach certyfikat ISO 50001 już jest podstawą funkcjonowania. Co więcej, od 2027 roku wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 będzie obowiązkowe dla firm zużywających więcej niż 85TJ/r energii.

System zarządzania energią przynosi szereg korzyści bezpośrednich i pośrednich:

 • Redukcja kosztów jednostkowych w procesach wytwarzania wyrobów i usług oraz kosztów związanych z mocą zamówioną oraz energią bierną.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Twojej firmy, wynikające z zarządzania energią w oparciu o analizę ryzyka i możliwości.
 • Spełnienie wymagań prawnych – wykonany w ramach ISO 50001 przegląd energetyczny spełnia wymagania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej. Dodatkowo, nadchodzące zmiany, wynikające z aktualizacji dyrektywy EED, umocnią znaczenie ISO 50001. Od 2027 roku wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 będzie obowiązkowe dla firm zużywających więcej niż 85TJ energii rocznie.
 • Ograniczenie śladu węglowego poprzez redukcję emisji GHG wynikających ze zużycia paliw i energii (Scope 1 i 2). W szczególności w warunkach niekorzystnego miksu energetycznego Polski.
 • Kontrola jakości paliw i energii wynikająca z traktowania energii jak wyrobu, o określonych parametrach jakościowych, których niedotrzymanie może być podstawą reklamacji.
 • Decyzyjność oparta na faktach. Dzięki ISO 50001 podejmujesz decyzje na podstawie „twardych” danych.
 • Wiedza ekspercka osób odpowiedzialnych za zużycie energii, wynikająca z z ciągłego doskonalenia, zaangażowania personelu i szkoleń.
 • Pozytywny wizerunek Twojej firmy, jako organizacji prospołecznej, prośrodowiskowej, zaangażowanej z realizację strategii ESG, której elementem jest również sprawne zarządzanie energią, powiązane z realizacją celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
 • Atut marketingowy w postaci certyfikatu.
 • Wsparcie w obszarze ESG. Wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania energią wg. ISO 50001, wspiera również realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Pomaga również w raportowaniu ESG, dzięki agregacji części danych wymaganych przez ESRS E1.

Wymagania

Organizacja, która chce uzyskać certyfikat systemu zarządzania energią wg. ISO 50001, musi wykazać zgodność jej wymaganiami oraz określonymi aktami prawa dotyczącymi energii i jej nośników.

ISO 50001 wymaga przede wszystkim podjęcia zobowiązań zawartych w ustanowionej w organizacji polityce energetycznej. Oczywiście, działalność organizacji musi być zgodna z wymaganiami prawnymi (i innymi), odnoszącymi się do efektywności energetycznej, które zostały zidentyfikowane. Podobnie jak inne systemy zarządzania, ISO 50001 nie definiuje bezwzględnych wskaźników, celów, czy wartości. Daje jednak narzędzia do optymalnego zarządzania wykorzystaniem energii w każdej jej postaci.

Główne elementy systemu zarządzania energią wg. ISO 50001 to:

 • Polityka energetyczna, czyli bazowy dokument przedstawiający gotowość i chęć ciągłego doskonalenia. Zawiera zobowiązanie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej, z uwzględnieniem ryzyka i szans. Wyraża również zaangażowanie najwyższego kierownictwa i odpowiednią alokację zasobów koniecznych dla osiągnięcia celów energetycznych.
 • Przegląd energetyczny, czyli systematyczna ocena efektywności energetycznej oraz zużycia energii w firmie, mająca na celu identyfikację obszarów poprawy i możliwości oszczędności. Stanowi merytoryczną bazę do efektywnego zarządzania energią w Twojej firmie.
 • Planowanie energetyczne w oparciu o analizę danych z przeglądu energetycznego, z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 • Implementacja zdefiniowanych w przeglądzie i planowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
 • Sprawdzanie, monitorowanie i bieżące analizy danych energetycznych.
 • Działania korygujące i naprawcze oraz dążenie do ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej procesów.

Jak wdrożyć ISO 50001?

Implementacja wymagań ISO 50001 i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 8 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, realizowane procesy i wykorzystanie wszystkich nośników energii. Chcemy, aby wdrażany system zarządzania jak najbardziej odpowiadał na potrzeby Twojej firmy i funkcjonował dla jej rozwoju. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • realizowanych procesów związanych ze zużyciem energii
 • funkcjonowania obecnych metod zarządzania energią
 • dostępnych danych energetycznych,
 • wymagań prawnych w zakresie efektywności energetycznej
 • zgodności realizowanych procesów z wymaganiami Normy ISO 50001 – w tym poprzez analizę wewnętrznych dokumentów firmy.

ETAP II: Przegląd energetyczny

Najważniejszy element wdrażania systemu zarządzania energią, który stanowi bazę dla dalszych działań. Na przegląd energetyczny, zgodnie z ISO 50001, składają się między innymi:

 • analiza wykorzystania energii w oparciu o dane dostępne w organizacji i dane pomiarowe, wraz z identyfikacją rodzajów energii i oceną ich przeszłego i przyszłego zużycia
 • identyfikacja znaczącego wykorzystania energii
 • określenie zmiennych znaczących, wyniku energetycznego oraz identyfikacja osób, mających wpływ na każde zdefiniowane znaczące wykorzystanie energii
 • ustalenie priorytetowych działań i celów w zakresie poprawy wyniku energetycznego.

ETAP III: Niezbędna dokumentacja

Na podstawie informacji z analizy wstępnej i przeglądu energetycznego, opracowujemy niezbędne dokumenty, zgodne z wymaganiami normy ISO 50001. Są to przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne (polityka energetyczna, kontekst organizacji, zakres systemu, itp.),
 • procedury systemowe,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • harmonogramy / rejestry,
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez ISO 50001.

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika – zwykle dla Pełnomocnika ds. Zarządzania Energią, Menedżera ds. Energii lub głównego Energetyka. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.

Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy w duchu normy ISO 50001.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem zarządzania energią to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny to ważny element doskonalenia zarządzania energią w Twojej firmie i przygotowania jej do certyfikacji. Nasi eksperci przeprowadzają audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania całego systemu zarządzania energią wdrożonego w Twojej organizacji, zgodnie z wymaganiami ISO 50001. Podczas audytu wewnętrznego doceniamy silne strony, a także wskazujemy obszary, które wymagają doskonalenia i/lub podjęcia określonych działań.

ETAP VI: Działania korygujące

Na tym etapie wspólnie z naszymi ekspertami wprowadzasz działania naprawcze i zapobiegawcze. W ten sposób zadbasz o newralgiczne obszary związane z wykorzystaniem energii. Wszystko po to, aby efektywność energetyczna w Twojej firmie była na jak najwyższym poziomie.

ETAP VII: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VIII: Audyt certyfikujący

Silk Road Certification zapewnia obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.