Nasze usługi

Nasze usługi

Silk Road Certification – wdrażanie systemów zarządzania i kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska.

Naszym klientom oferujemy certyfikaty i porady prawne wspierające ich w prowadzeniu biznesu opartego na łańcuchu dostaw prowadzonych w dbałości o ochronę środowiska. Wierzymy, że inicjatywy ukierunkowane na rozwijanie komercyjnej i społecznej świadomości ekologicznej, wspierane narzędziami systemowymi, są korzystne dla monitoringu i ochrony środowiska.

Oferujemy Państwu kompleksową opiekę w ramach pozyskania wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska dla przedsiębiorstw z rożnych branż przemysłu. Ponadto świadczymy pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w świetle przepisów prawa ochrony środowiska.

Zarządzamy całym procesem certyfikacji od wdrożenia do uzyskania certyfikatu.

 • certyfikaty ekologiczne EMAS, BLUE ANGEL, ISCC+, EuCertPlast i ślad węglowy,
 • zrównoważona biomasa i biopaliwa KZR INIG, REDCert, ISCC, SURE-UE, FSC,
 • systemy zarządzania, m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, SUS 2.0, GS,
 • systemy bezpieczeństwa pasz (i żywności) GMP +, QS, FAMI-QS, pastus +, VLOG, MI105
 • system zarządzania energią – ISO 50001:2018.

Oferujemy również szereg usług pomagających firmom działającym na terenie Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii osiągnąć zgodność z przepisami REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), CLP (Classification, Labelling and Packaging) oraz BPR (Biocidal Products Regulation).

Ponadto przeprowadzamy zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie do bazy ECHA powiązane z wygenerowaniem kodu UFI. Oferujemy również pełen zakres usług związanych z spełnieniem wymagań Dyrektywy Seveso.

Silk Road Certification jako jedyna firma w Polsce umożliwia utrzymanie dokumentacji systemów zarządzania w postaci elektronicznej księgi jakości przez aplikację ksiegajakosci.pl

Ksiegajakosci.pl umożliwia bieżący dostęp do dokumentacji systemowej pracownikom każdego szczebla w dowolnym momencie. Ksiegajakosci.pl usprawnia obieg dokumentów, gdyż wszyscy pracownicy otrzymują możliwość podglądu i wydruku procedur i instrukcji oraz pozostałych dokumentów systemowych.

Dzięki Ksiegajakosci.pl na czas audytu wdrożonego systemu można udzielić audytorowi ograniczonego dostępu polegającego na podglądzie dokumentów, co przyspiesza i ułatwia audyt zewnętrzny.

Przedsiębiorstwom, które posiadają już wdrożone systemy zarządzania, Silk Road Certification oferuje usługi:

 • przeprowadzenia weryfikacji systemów zarządzania w celu określenia stopnia przygotowania systemu do audytu certyfikującego, nadzorującego lub re-certyfikującego,
 • realizacji audytu wewnętrznego oraz audytu trzeciej strony,
 • przeprowadzenia audyty w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocena zgodności) w zakresie prawa ochrony środowiska,
 • utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania – obejmujące usługi konsultingowe i szkoleniowe,
 • outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania,
 • przeprowadzania auditów systemów w celu wykazania ich słabych i mocnych stron oraz możliwości doskonalenia (i uproszczenia),
  integracji funkcjonujących dotychczas osobno systemów zarządzania,
 • zastosowania narzędzi informatycznych – elektroniczna księga jakości ksiegajakosci.pl.

W zakresie stałej obsługi Silk Road Certification oferuje przejęcie obowiązków wypełnienia przez Państwa zobowiązań wynikających z faktu korzystania ze środowiska, narzuconych przepisami prawnymi. W ramach pełnego outsourcingu oferujemy prowadzenie wszelkich sprawozdań oraz ewidencji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów,
 • prowadzenie kart przekazania odpadów,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających recykling DPR/DPO,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
 • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportów KOBIZE,
 • sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • przeprowadzanie oględzin miejsca działalności w ramach wizji lokalnej,
 • reprezentowania Klienta w zakresie wszelkich kontaktów z jednostkami kontroli, instytucjami oraz organami administracji publicznej,
 • udzielania pracownikom i współpracownikom Klienta merytorycznych konsultacji oraz doradztwa w sytuacjach awaryjnych w obszarze ochrony środowiska.