Aktualności

Dyrektywa RED III: przyszłość biomasy i biopaliw. Kluczowe zmiany.

04.12.2023

Od 19 listopada obowiązuje dyrektywa RED III, mająca na celu promowanie energii z OZE. Dokument ten wprowadza zmiany do dyrektywy (UE) 2018/2001, rozporządzenia (UE) 2018/1999, dyrektywy 98/70/WE oraz uchyla dyrektywę Rady (UE) 2015/652. Podczas głosowania w Radzie Unii Europejskiej 23 kraje poparły nowe prawo dla sektora energii odnawialnej, a Czechy i Bułgaria wstrzymały się od głosu, natomiast Węgry i Polska głosowały przeciwko. Państwa członkowskie mają teraz 18 miesięcy na implementację nowych przepisów.

Dyrektywa RED III: przyszłość biomasy i biopaliw. Kluczowe zmiany.

[Patrycja Lewczuk, Specjalista ds. systemów zarządzania, Silk Road Certification]

19 listopada weszła w życie dyrektywa 2023/2413 dotycząca promowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana REDIII. Dokument zmienia dyrektywę (UE) 2018/2001, rozporządzenie (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE oraz uchyla dyrektywę Rady (UE) 2015/652. W trakcie głosowania w Radzie Unii Europejskiej 23 kraje poparły wprowadzenie nowego prawa dla sektora energii odnawialnej. Czechy i Bułgaria zdecydowały się wstrzymać od głosu, podczas gdy Węgry i Polska głosowały przeciwko. Państwa członkowskie mają teraz 18 miesięcy na implementację nowych przepisów.

Dokument wyznacza cele dla wszystkich sektorów gospodarki szczególnie z naciskiem na sektory charakteryzujące się ograniczonym postępem, takie jak transport, przemysł i budownictwo (sieci ciepłownicze i chłodnicze). Wspólnie w opublikowaną we wrześniu nowelizacją dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) określa kierunki rozwoju energetyki i rynku paliw na kolejne lata. Zmierzamy zatem do realizacji tego, co zapisane zostało w unijnym pakiecie Fit for 55, czyli do osiągnięcia redukcji emisji GHG w Unii Europejskiej o 55% do roku 2030 względem emisji odnotowanych w 1990 r.. Ma to być kamień milowy w osiągnięciu najważniejszego założenia Europejskiego Zielonego Ładu: neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.
Głównym celem nowych przepisów jest zwiększenie udziału energii „zielonej” w europejskim miksie energetycznym do poziomu 42,5% do 2030 roku, z zamiarem podniesienia tego wskaźnika do 45%. Celem jest także zachęcanie do inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim zachowania suwerenności energetycznej.

Transport

W zakresie transportu nowe przepisy pozwalają państwom członkowskim wybierać między obowiązkowym celem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 14,5% za pomocą odnawialnych źródeł energii do 2030 roku poprzez zwiększenie udziału biopaliw i paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO), a osiągnięciem udziału co najmniej 29% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w sektorze transportowym do końca dekady. Dyrektywa RED III przewiduje także wykorzystanie minimum 5,5% zaawansowanych biopaliw oraz paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, głównie odnawialnego wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru, z dodatkowym wymogiem, aby minimum 1% paliw pochodzenia niebiologicznego stanowiło udział zielonej energii wykorzystywanej w transporcie do 2030 roku

Przemysł

Zgodnie z dyrektywą RED III, planuje się coroczny wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych o 1,6% w sektorze przemysłowym do roku 2030, natomiast w obszarze ciepła sieciowego – o 2,1% rocznie.
Państwa członkowskie zadeklarowały, że do 2030 roku 42% wodoru wykorzystywanego w przemyśle ma pochodzić z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO), a do 2035 r. 60%.
W kontekście sektora przemysłowego, dyrektywa RED III zakłada coroczny wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych o 1,6% do 2030 roku. Celem jest oczywiście ograniczenie wpływu przemysłu na klimat i osiągnięcie stabilnych ram dla redukcji emisji. Państwa członkowskie zadeklarowały, że do 2030 roku 42% wodoru wykorzystywanego w przemyśle ma pochodzić z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO), a do 2035 r. ma to być nawet 60%. W obszarze ciepła sieciowego planuje się dynamikę wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł o 2,1% rocznie, co ma istotne znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Cele te korespondują z założeniami pakietu Fit for 55, odzwierciedlając zobowiązanie UE do skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez transformację kluczowych sektorów gospodarki. Ich realizacja wymagać będzie współpracy państw członkowskich, przedsiębiorstw przemysłowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Budownictwo

W nowych regulacjach określono także orientacyjny cel, który zakłada uzyskanie co najmniej 49% udziału energii odnawialnej w budynkach do 2030 roku. Cele związane z wykorzystaniem energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia będą stopniowo zwiększane, przy obligatoryjnym wzroście o 0,8% rocznie na poziomie krajowym do 2026 roku, a następnie o 1,1% w latach 2026–2030.

Biomasa

W wyniku porozumienia zaostrzone zostały kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące wykorzystania biomasy, zwłaszcza leśnej, w celach energetycznych. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka występowania niezrównoważonej produkcji bioenergii.
Państwa członkowskie zapewnią stosowanie zasady kaskadowej, a drewno pochodzące z najcenniejszych lasów czy rosnące na obszarach podmokłych, nie będzie już uznawane za spełniające cele dotyczące odnawialnych źródeł energii.
Komisja Europejska wprowadziła również nowe regulacje mające na celu eliminację przeszkód w procedurach uzyskiwania zezwoleń na nowe instalacje z odnawialnych źródeł energii, a także ułatwienie zawierania zbiorczych umów dotyczących zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

Kluczowe zmiany:

RED II

RED III

Udział energii ze źródeł odnawialnych – 32%

Udział energii ze źródeł odnawialnych 42,5%, (z zamiarem podniesienia wskaźnika do 45%) do 2030 roku.

Stosowanie odnawialnych lub niskoemisyjnych paliw w transporcie lądowy

Transport lądowy, lotniczy, morski (Zastosowanie odnawialnych lub niskoemisyjnych paliw w transporcie lotniczym oraz morskim)

Kryteria zrównoważonego rozwoju stosowane dla terenów przeznaczonych do produkcji biomasy rolniczej (wskazane obszary wyłączone)

Kryteria zrównoważonego rozwoju stosowane również dla biomasy leśnej (uwzględniając wyłączenie torfowisk, lasy pierwotne o wysokim statusie bioróżnorodności)

Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji GHG dla instalacji wytwarzających energie cieplną, elektryczną i chłód o mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 20 MW

Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji GHG dla instalacji wytwarzających energie cieplną, elektryczną i chłód o mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 5 MW

Kryteria zrównoważonego rozwoju dla gazowych paliw z biomasy – w instalacjach produkujących energie eklektyczną, ciepło, chłód o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2MW.

Kryteria zrównoważonego rozwoju dla gazowych paliw z biomasy – w instalacjach produkujących energie eklektyczną, ciepło, chłód o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2MW oraz gazowe paliwa z biomasy o natężeniu wynoszącym powyżej 200m3 ekwiwalentu metanu/h


Usługi powiązane: KZR INiG, SURE, ISCC, RedCert.


Źródła:
1. Alert europejski: Nowy cel OZE na poziomie 45%. Zakończyły się trylogii dyrektywy RED III.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
3. European Renewable Energy Directive (RED III): updated ambitious targets to boost the renewable energy market.
4. Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX.
5. Najnowsza nowelizacja RED III. Jeszcze więcej OZE i łatwiejsze procedury – GLOBENERGIA.
6. Renewable energy: Council adopts new rules. European Council Council of the European Union.
7. Renewable energy: MEPs strike deal with Council to boost use of green Energy. European Parliament.
8. Revision of the Renewable Energy Directive | Legislative Train Schedule.  European Parliament.