Aktualności

UE REACH i jego odpowiedniki pozaeuropejskie

17.02.2021

Artykuł

UE REACH i jego odpowiedniki pozaeuropejskie

UE REACH i jego odpowiedniki pozaeuropejskie – czyli gdzie już nie można eksportować związków chemicznych i gdzie można dokonać jeszcze pre-rejestracji.

Autor: Paweł Baryluk, Dorota Sikora | Silk Road Certification

UE REACH

Od 2007 r. przy wprowadzaniu na rynek europejski (eksport/import) substancji chemicznych powyżej 1 tony, zarówno w postaci własnej jak i w mieszaninie

bądź wyrobie. UE REACH wymaga zarejestrowania podmiotu dokonującego powyższego procesu.

Rozporządzenie REACH daje możliwość pozyskania finansów od przedsiębiorstw, poprzez wprowadzenie zakazu obrotu substancja niezarejestrowaną. Z tego powodu zostały wprowadzone odbicia lustrzane UE REACH. Koleją rzeczy, po kilku latach od rozpoczęcia funkcjonowania UE REACH w krajach spoza UE zaczęły być tworzone jego odpowiedniki.

UK REACH

Spore zmiany nastąpiły w konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. Brexitem. Z dniem 01.01.2021  r. wszedł w życie brytyjski

odpowiednik REACH – UK REACH.

Istotne jest, że nie ma możliwości uznania rejestracji z UE REACH w celu spełnienia wymagań UK REACH dla firm z siedzibą w Unii Europejskiej.

Dlatego, jeśli Twoja firma dostarcza lub kupuje substancje/mieszaniny/wyroby do/od:

 • Unii Europejskiej (UE)
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • Irlandii Północnej (NI)
 • Wielkiej Brytanii (GB) (Anglii, Szkocji i Walii)

musisz upewnić się, że Twoja firma spełnia odpowiednie obowiązki wynikające zarówno  z brytyjskiego, jak i unijnego rozporządzenia REACH.

Terminy rejestracji

Przedsiębiorstwa z UE czas na bezpłatną wstępna rejestrację w UK REACH mają do 27.10.2021 r.

Terminy pełnej rejestracji są zależne od rocznego tonażu, tj.

 • ≥1000 ton do 27.10.2023 r.,
 • ≥100 ton do 27.10.2025 r.,
 • ≥1 tona do 27.10.2027 r.

Dodatkowo rejestracji należy dokonać do 27.10.2023 r. w następujących przypadkach:

 • ≥1 tony substancji oznaczonej jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategoria CMR 1A i 1B),
 • ≥100 ton substancji oznaczonej jako bardzo toksyczna dla organizmów wodnych (ostra lub przewlekła kategoria 1),
 • substancja znajduje się na Liście Kandydackiej GB (stan na 31.12.2020).

Tabela 1. Terminy pełnej rejestracji w UK REACH ze względu na tonaż i klasyfikację substancji

Termin TonażNiebezpieczna właściwość substancji
 27.10.2023 r.≥1000 t/rok–    Substancja z Listy Kandydackiej GB (stan na 31.12.2020 r.),

–    ≥1 t/rok substancji oznaczonej jako bardzo toksyczna dla organizmów wodnych (ostra lub przewlekła kategoria 1),

–    ≥100 t/rok substancji,

–    oznaczonej jako bardzo toksyczna dla organizmów wodnych (ostra lub przewlekła kategoria 1).

27.10.2025 r. ≥100 t/rok–    Substancja z Listy Kandydackiej GB (stan na 27.10.2023 r.).
27.10.2027 r. ≥1 t/rok

Źródło: Opracowanie własne, Silk Road Certification.

Opłaty

Mając firmę  na terenie UE i chcąc sprzedawać 1 tonę lub większą ilość danej substancji każdego roku do Wielkiej Brytanii należy zarejestrować ją w UK REACH. Może to zrobić:

 • wyznaczony przez przedsiębiorstwo wyłączny przedstawiciel z siedzibą w UK

lub

 • partnerski importer danej substancji, który ma siedzibę w UK.

Wysokość opłaty dla pełnej rejestracji w UK REACH jest zależna od tonażu substancji, którą rejestruje się. Kwoty standardowe mieszczą się w zakresie 1518-29419 £, przy czym dla MŚP uwzględnione są  zniżki. Najmniejsza kwota, tj. 57 £  dotyczy mikroprzedsiębiorstwa we wspólnym przedłożeniu rejestracji substancji o tonażu 1-10 ton, zaś największa dotyczy średniego przedsiębiorstwa rejestrującego indywidualnie substancję o tonażu powyżej 1000 ton. Więcej informacji o opłatach na stronie brytyjskiej agencji ds. zdrowia i bezpieczeństwa, kliknij link.

KKDIK

Nasza firma miała już możliwość wziąć udział w rejestracji substancji chemicznych polskiego przedsiębiorstwa w tureckim REACH, tj. KKDIK.

Rejestracji może dokonać turecki importer lub wyłączny przedstawiciel z siedzibą w Turcji wyznaczony przez producenta spoza Turcji.

Terminy i opłaty

Zgodnie z rozporządzeniem KKDIK, jeżeli roczna ilość substancji w postaci własnej/ mieszaninie/wyrobie wyprodukowanej lub importowanej wynosi ≥1 należy od 31.12.2020 r. do 31.12.2023 r. zarejestrować daną substancję. Po niedotrzymaniu terminu pełnej rejestracji chemikaliów nie można wprowadzić ich do Turcji. Dla firm wprowadzających substancje powyżej 1 tony po raz pierwszy na rynek turecki po 2020 r., ale przed 2024 r.  istnieje możliwość skorzystania z późniejszej rejestracji wstępnej.

Najniższa opłata, tj. 50 TL  określona jest dla wspólnej rejestracji substancji o tonażu 1-10 ton w skali mikroprzedsiębiorstwa. Najwyższą opłatę ustalono na 15 000 TL dla dużego przedsiębiorstwa dokonującego indywidualnego zgłoszenia ponad 1000 ton substancji. Dostęp do tabel dotyczących opłat można uzyskać, klikając poniższy link:

Projekt opłat KKDIK

EURASIA

W Unii Euroazjatyckiej (EAEU), tj. Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Armenii i Kirgistanie obowiązuje wykaz substancji istniejących w EAEU, dla których wymagane jest ich ewidencja i zgłoszenie. Substancje, których nie ma na liście, a mają być wprowadzone na rynek EAEU muszą najpierw przejść proces zgłaszania nowych substancji, a dopiero potem proces rejestracji, jeśli “nowe” substancje lub produkty chemiczne przekroczą próg 0,1% w preparacie. Obowiązek rejestracji “nowych” substancji jest niezależny od zakresów tonażu.

Firmy spoza EAEU, tj. polskie firmy, które eksportują substancje do EAEU, mogą zarejestrować swój produkt chemiczny za pomocą importera z siedzibą w EAEU lub poprzez wyznaczonego przedstawiciela z siedzibą w EAEU, który zajmie się zobowiązaniami importera REACH w Eurazji.

Terminy i opłaty

Od 2 czerwca 2021 r.  importerzy i producenci produktów chemicznych mieli przestrzegać  wytycznych rozporządzenia technicznego o nazwie EAEU TR 041/2017, ale termin został odroczony, ponieważ „prawodawstwo wtórne” jest nadal przedmiotem zmian. Nadal nie jest pewne, kiedy rozporządzenie zostanie wdrożone. Również opłaty związane z procesem rejestracji nie są na ten czas znane. Z kolei termin zgłaszania substancji do ww. wykazu już minął.

Istnieje jednak szansa na przesłanie substancji do wykazu w odroczonym terminie, tj. w okresie 02.06.2021 – 02.06.2023 r. Korzystając z powyższej opcji jest możliwość kontynuowania sprzedaży na rynek EAEU / Rosji bez ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów związanych z procedurą uznania “nowej” substancji, dotychczas nieobecnej w wykazie. Aby uniknąć uznania substancji za „nową” po wejściu w życie rozporządzenia Eurasia REACH należy do 02.06.2023 r. udowodnić, że firma była obecna na rynku EAEU 2 czerwca 2023 r. lub wcześniej. Dowodem może być umowa dostawy (akt kupna i sprzedaży), list przewozowy, informacja o obecności substancji chemicznej na krajowym wykazie chemikaliów państwa członkowskiego itp. Pomimo istnienia odroczonej formy zgłoszenia substancji zaleca się, aby dokonać zgłoszenia przed datą wejścia w życie EAEU TR 041/2017, czyli jak najszybciej.