Nasze usługi

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych CLP

Rozporządzenie CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. System, prowadzony przez rozporządzenie CLP, jest godny z systemem ONZ, czyli Globalnie Znormalizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Nadrzędnym celem rozporządzenia CLP jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez zapewnienie spójnego i skutecznego sposobu klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych w całej Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu jednolitych kryteriów klasyfikacji oraz standardów etykietowania i pakowania, CLP pomaga w identyfikacji zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi oraz w zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym.

Wymagania CLP dla producentów i importerów

Zgodnie z rozporządzeniem CLP producenci i importerzy substancji chemicznych i ich mieszanin mają obowiązek przed ich wprowadzeniem do obrotu:

 • dokonać ich klasyfikacji,
 • oznakować,
 • odpowiednio spakować niebezpieczne substancje chemiczne.

Ponadto, dodatkowe obowiązki nakładane są na producentów nawozów i produktów biobójczych.

Jak spełnić wymagania CLP?

Wdrożenie wymagań CLP obejmuje szereg działań, które należy podjąć w celu zapewnienia, że substancje i mieszaniny chemiczne są właściwie sklasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia. W tym celu należy:

 • Przeprowadzić inwentaryzację, której wynikiem jest identyfikacja wszystkich substancji i mieszanin chemicznych, jakie są wykorzystywane w Twojej firmie i określenie, czy wymagają one kolejnych kroków zgodnie z CLP;
 • Przeprowadzić ocenę zagrożeń dla każdej zidentyfikowanej substancji i mieszaniny;
 • Dokonać klasyfikacji substancji i mieszanin, zgodnie z kryteriami określonymi w CLP;
 • Wprowadzić zasady zasady etykietowania i pakowania zgodnie z wymaganiami określonymi w CLP;
 • Skutecznie zakomunikować pracownikom Twojej firmy, którzy korzystają z substancji i mieszanin chemicznych, jakie są potencjalne niebezpieczeństwa i sposoby postępowania, zgodnie z wymaganiami CLP;
 • Systematycznie monitorować i aktualizować klasyfikację oraz procesy etykietowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, aby zapewnić, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Wsparcie Silk Road Certification

Silk Road Certification opracuje dla Twojej firmy kompleksową usługę, przygotowując:

 • inwentaryzację substancji podlegających wymaganiom CLP;
 • klasyfikację mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP oraz przepisów dotyczących środków biobójczych i nawozów,
 • treść oznakowania opakowania (etykiet) zgodnego z regulacjami prawnymi charakterystycznymi dla różnych produktów chemicznych (nawozy, kosmetyki, środki biobójcze, chemikalia), w każdym języku unii europejskiej.
 • strategię komunikacji zagrożeń i metod postępowania, dzięki której Twoi pracownicy poznają istotne dla nich, jak i dla środowiska, wymagania CLP. Elementem komunikacji mogą być między innymi szkolenia, prowadzone przez naszych ekspertów.