Nasze usługi

Wspieramy polskich przedsiębiorców w działaniach związanych z ochroną środowiska.  Oferujemy Państwu kompleksową opiekę outsourcingu środowiskowego aby w najlepszy i najbardziej skuteczny sposób dostosować  działalność firmy do aktualnych wymogów ochrony środowiska w świetle nieustanych zmian w prawodawstwie.

Silk Road Certification oferuje:

 • pozyskiwanie wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska (decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, decyzje na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, decyzje sektorowe na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów, operaty wodno-prawne),
 • obsługa BDO (Bazy Danych o Odpadach) – przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki podmiotu związane obsługą bazy BDO od wniosku rejestracyjnego, po szkolenia z zakresu tworzenia kart przekazania odpadów, prowadzenie ewidencji odpadowej i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, więcej
 • weryfikacja technologii oraz poziomu emisji pod kątem wytycznych przedstawionych w opublikowanych przez Komisję Europejską konkluzjach BAT dla danej działalności,
 • stała obsługa abonamentowa – w której ramach oferujemy przejęcie obowiązków wypełnienia przez Państwa zobowiązań wynikających z faktu korzystania ze środowiska, narzuconych przepisami prawnymi. Współpraca opierać będzie się na wstępnej analizie określenia stopnia spełnienia przez Państwa należytych obowiązków względem ochrony środowiska.

W ramach stałej obsługi odciążamy firmy od codziennych obowiązków dotyczących ewidencji odpadowej oraz wymaganych kilka razy w roku sprawozdań i ewidencji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • prowadzenie ewidencji odpadów w ścisłej współpracy z klientem,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających recykling DPR/DPO w ścisłej współpracy z klientem,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
 • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportów KOBIZE,
 • sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • przeprowadzanie oględzin miejsca działalności w ramach wizji lokalnej,
 • reprezentowania Klienta w zakresie wszelkich kontaktów z jednostkami kontroli, instytucjami oraz organami administracji publicznej,
 • udzielania pracownikom i współpracownikom Klienta merytorycznych konsultacji oraz doradztwa w sytuacjach awaryjnych w obszarze ochrony środowiska.