Nasze usługi

Ochrona środowiska to wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Podstawą prawną, która wskazuje na to, jakie dokładnie działania uznaje się za ochraniające środowisko, jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wspieramy polskich przedsiębiorców w działaniach związanych z ochroną środowiska. W związku z nieustannymi zmianami w prawodawstwie oferujemy Państwu kompleksową opiekę w ramach przygotowywania stosownych wniosków, dokumentacji i bieżących kontaktów z organami administracyjnymi.

Silk Road Certification oferuje:

 • pozyskiwanie wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska (decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, decyzje na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, decyzje sektorowe na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów, operaty wodno-prawne),
 • obsługa BDO (Bazy Danych o Odpadach) – rejestracja i ewidencja w systemie BDO, w tym wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) oraz sporządzanie kart ewidencji odpadów (KEO) oraz złożenie rocznego sprawozdania w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami,
 • weryfikacja technologii oraz poziomu emisji pod kątem wytycznych przedstawionych w opublikowanych przez Komisję Europejską konkluzjach BAT dla danej działalności,
 • stała obsługa abonamentowa – w której ramach oferujemy przejęcie obowiązków wypełnienia przez Państwa zobowiązań wynikających z faktu korzystania ze środowiska, narzuconych przepisami prawnymi. Współpraca opierać będzie się na wstępnej analizie określenia stopnia spełnienia przez Państwa należytych obowiązków względem ochrony środowiska.

W ramach bieżącej obsługi oferujemy prowadzenie wszelkich sprawozdań oraz ewidencji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów,
 • prowadzenie kart przekazania odpadów,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających recykling DPR/DPO,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
 • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportów KOBIZE,
 • sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • przeprowadzanie oględzin miejsca działalności w ramach wizji lokalnej,
 • reprezentowania Klienta w zakresie wszelkich kontaktów z jednostkami kontroli, instytucjami oraz organami administracji publicznej,
 • udzielania pracownikom i współpracownikom Klienta merytorycznych konsultacji oraz doradztwa w sytuacjach awaryjnych w obszarze ochrony środowiska.