Nasze usługi

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia to dokument, określający warunki środowiskowe, które muszą zostać spełnione, aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana w sposób jak najmniej oddziaływujący na środowisko.

Uzyskanie decyzji środowiskowej w wielu przypadkach stanowi niezbędny warunek kontynuacji procesu inwestycyjnego i musi nastąpić jeszcze przed uzyskaniem pozostałych pozwoleń inwestycyjnych (m.in. pozwolenia na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zezwolenia na przetwarzanie odpadów itp.).

Uzyskania decyzji środowiskowej wymagają przedsięwzięcia zaliczane do dwóch grup:

  • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
  • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Katalog przedsięwzięć zakwalifikowanych do ww. grup określony został w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oferujemy Państwu:

  • analizę przedsięwzięcia pod kątem obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej – wsparcie w uzyskaniu potwierdzenia właściwego organu, że DŚ nie jest wymagana,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji: wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów oddziaływania na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami,
  • prowadzenie monitoringu procedury administracyjnej (prowadzenie sprawy do momentu uzyskania ostatecznej decyzji).