Nasze usługi

Outsourcing usług ( - pośredniczymy pomiędzy przedsiębiorcami, a organami ochrony środowiska w trakcie opracowywania dokumentacji)

W ramach bieżącej obsługi zapewniającej outsourcing środowiskowy oferujemy prowadzenie wszelkich sprawozdań oraz ewidencji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym:

  • prowadzenie kart ewidencji odpadów,
  • prowadzenie kart przekazania odpadów,
  • wystawianie dokumentów potwierdzających recykling DPR/DPO,
  • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
  • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportów KOBIZE,
  • sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • przeprowadzanie oględzin miejsca działalności w ramach wizji lokalnej,
  • reprezentowania Klienta w zakresie wszelkich kontaktów z jednostkami kontroli, instytucjami oraz organami administracji publicznej,
  • udzielania pracownikom i współpracownikom Klienta merytorycznych konsultacji oraz doradztwa w sytuacjach awaryjnych w obszarze ochrony środowiska.