Nasze usługi

Stała obsługa abonamentowa

Silk Road Certification świadczy stałe usługi polegające na prowadzeniu wszelkich spraw związanych z realizacją wymagań stawianych przedsiębiorcy przez przepisy prawa ochrony środowiska.

Outsourcing ochrony środowiska

W ramach stałej obsługi typu outsourcing oferujemy prowadzenie wszelkich sprawozdań oraz ewidencji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • monitorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska i informowania o konieczności wykonania nowych obowiązków i/lub wdrożenia nowych rozwiązań w związku z nowelizacjami prawa,
 • ocenę zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu produkcyjnego z posiadanymi zezwoleniami lub pozwoleniami,
 • ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych produkcji lub przetwarzania mas wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach,
 • prowadzenie ewidencji odpadów w ścisłej współpracy z klientem,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających recykling DPR/DPO,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
 • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportów KOBIZE,
 • sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • przeprowadzanie oględzin miejsca działalności w ramach wizji lokalnej,
 • reprezentowania Klienta w zakresie wszelkich kontaktów z jednostkami kontroli, instytucjami oraz organami administracji publicznej,
 • udzielania pracownikom i współpracownikom Klienta merytorycznych konsultacji oraz doradztwa w sytuacjach awaryjnych w obszarze ochrony środowiska.