Usługi BDO

Pomagamy przedsiębiorcom w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z obsługą systemu BDO.

BDO – co to jest?

BDO czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest integralna częścią Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i została utworzona Komunikatem Ministra Środowiska z 24 stycznia 2018 r. Baza dostępna jest przez rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Kogo obowiązuje?

Przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do tego rejestru.

W praktyce jeżeli jesteś wytwórcą odpadów, zbierasz je lub przetwarzasz, wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach to, poza określonymi w przepisach wyjątkami, masz obowiązek wpisu do BDO oraz uzyskania numeru rejestrowego.

Jak zarejestrować?

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru BDO na wniosek lub z urzędu. Dokonując wpisu do rejestru, Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, tworzy konto w bazie BDO i zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Nadany numer podmiot ma obowiązek umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Obsługa BDO – co oferujemy?

Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki podmiotu związane obsługą bazy BDO od wniosku rejestracyjnego, po szkolenia z zakresu tworzenia kart przekazania odpadów, prowadzenie ewidencji odpadowej i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.

Dla podmiotów, chcących zlecić pełną obsługę BDO oferujemy:

 • przygotowanie wniosków o wpis podmiotu do rejestru bazy BDO oraz złożenie w imieniu podmiotu wniosków aktualizacyjnych oraz wniosków o wykreślenie z bazy BDO na podstawie przygotowanego pełnomocnictwa
 • sporządzanie ewidencji odpadowej w imieniu podmiotu, w tym: kart ewidencji odpadów (KEO) oraz wsparcie przy tworzeniu kart przekazania odpadów (KPO)
 • stałą analizę ewidencji odpadów w BDO
 • sporządzenie i złożenie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami
 •  szkolenie o tematyce związanej z funkcjonowaniem systemu BDO i działania modułu
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Jeżeli prowadzisz ewidencji w bazie BDO we własnym zakresie, możesz liczyć na weryfikacje prowadzonej ewidencji w bazie BDO, w tym:

 • przeprowadzenie analizy profilu działalności firmy oraz weryfikację obowiązku rejestracji
 • konsultacje ze specjalistą ds. ochrony środowiska w celu ustaleniu prawidłowych działów do wpisu w BDO
 • ustalenia właściwych kodów odpadów
 • weryfikacja poprawności wpisu do BDO
 • przygotowanie wniosków o wpis podmiotu do rejestru bazy BDO oraz złożenie w imieniu podmiotu wniosków aktualizacyjnych oraz wniosków o wykreślenie z bazy BDO na podstawie przygotowanego pełnomocnictw.

Opłaty za wpis do rejestru BDO

Podmiot wpisany do BDO ponosi opłatę rejestrową oraz opłaty roczne. Art. 57 ustawy o odpadach definiuje podmioty podlegające opłacie rejestrowej. W praktyce każdy podmiot, który wytwarza, zbiera lub przetwarza, wprowadza na rynek produkty w opakowaniach podlega temu obowiązkowi. 

Wysokość stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynosi dla:

 • mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
 • przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Opłatę roczną uiszcza się w terminie do końca lutego każdego roku na dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.  Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Za brak wpisu do rejestru BDO oraz nieumieszczanie indywidualnego numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością grożą wysokie administracyjne kary pieniężne. Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru BDO zagrożone jest karą od 1000 zł do nawet 1 mln zł.

Obowiązki podmiotu wpisanego do BDO

Podmiot wpisany do rejestru bazy BDO, posiada również szereg zobowiązań względem prawidłowego prowadzenia ewidencji, w szczególności odpadów i sporządzaniu sprawozdawczości, wynikającej z poszczególnych ustaw.

 1. Od dnia 01.01.2021 r. karty ewidencji odpadów (KEO), karty przekazania odpadów (KPO)  oraz (KPO), karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) mogą być wystawiana tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta BDO. Posiadacz odpadów może wystawiać KPO bezpośrednio w module ewidencyjnym BDO lub za pośrednictwem programu zintegrowanego z BDO za pomocą API.
 2. Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w terminie do 15 marca za rok poprzedni.
 3. Do składania tzw. sprawozdań komunalnych zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 9n, 9na, 9nb, 9q i 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w termin do 31 stycznia za rok poprzedni.

Więcej informacji na temat BDO znajduję się na stronie rządowej.

Dlaczego warto zlecić obsługę BDO?

 • zaufajcie profesjonalistom – 12 lat doświadczenia w branży ochrony środowiska
 • outsourcing procesu ograniczy państwa troski i obowiązki
 • brak konieczności zatrudniania osobnych pracowników i przeprowadzania specjalistycznych szkoleń
 • śledzenie bieżących zmian w przepisach dotyczących BDO
 • prowadzenie obsługi BDO skrojonej na miarę