Nasze usługi

Wdrażanie konkluzji BAT

Jest to standard, który określa wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska, które wynikają z najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques). Opisane są one w konkluzjach BAT w podziale na gałęzie przemysłu.

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów to dokument obejmujący technologie przetwarzania odpadów, służące jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwoleń zintegrowanych. Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska minął 17 lutego 2019 r., czas na dostosowanie instalacji do wymagań zawartych w konkluzjach minął 17 sierpnia 2022 r.