Nasze usługi

REACH karty charakterystyki i scenariusze narażenia

Karta charakterystyki to dokument, który dostarcza użytkownikom danej substancji chemicznej informacje, zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz kontrolę nad zdrowiem człowieka i środowiskiem.

Kiedy przygotować kartę charakterystyki?

  • gdy substancja chemiczna bądź mieszanina została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie,
  • gdy substancja jest trwała i toksyczna, wykazująca zdolność do bioakumulacji (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB),
  • gdy substancja znajduje się na tzw. liście kandydackiej,
  • na żądanie odbiorcy.

Scenariusz narażenia

Scenariusz narażenia jest załącznikiem do karty charakterystyki jest i opisuje sposób prawidłowego używania substancji z uwzględnieniem ryzyka narażenia na ich działanie ludzi i środowiska.

Scenariusz narażenia należy przygotować, gdy substancja chemiczna:

  • podlega obowiązkowi rejestracji, a roczna ilość wytwarzanej substancji wynosi co najmniej 10 ton oraz
  • została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu WE nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP) lub spełnia kryteria przyjęte dla związków PBT lub vPvB.

W wielu wypadkach producent zobowiązany jest przygotować kilka scenariuszy narażenia, obejmujących cykl życia substancji chemicznej.

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia JUST-IN-TIME

Silk Road Certification gwarantuje przygotowanie kart charakterystyki i scenariuszy narażenia:

  • szybko (nawet w ciągu 2 dni roboczych!),
  • terminowo
  • w zgodzie z najnowszymi, aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Dodatkowo wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki i scenariuszy narażenia z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski.