ISO 45001

Norma ISO 45001 (BHP) jest dowodem zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. System ten określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom powodującym utratę zdrowia lub życia pracowników.

Norma ISO 45001 udoskonali system BHP funkcjonujący w organizacji, podnoszenie świadomości pracowników i ich zaangażowania w poprawę BHP:

Poprzez wdrażanie ISO 45001 organizacja uzyska narzędzie wspomagające:

  • Poprawę bezpieczeństwa pracy w organizacji,
  • Zwiększenie świadomości pracowników,
  • Kontrolę zagrożenia,
  • Poprawę warunków pracy, co może przełożyć się na wzrost jej wydajności.