Nasze usługi

Utrata statusu odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest, by niektóre kategorie odpadów przestały nimi być. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione kryteria utraty statusu odpadu (u.s.o.).

W myśl art. 14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j.), aby określony rodzaj odpadu utracił ten status, musi zostać poddany odzyskowi, w tym recyklingowi, a oprócz tego spełnić łącznie następujące przesłanki:

 1. przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
 2. dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
 3. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
 4. wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

Kryteria u.s.o. zostały uregulowane w art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (tzw. dyrektywa odpadowa).

Potwierdzenia utraty statusu odpadów można dokonać poprzez niezależny audyt zewnętrzny, wykonywany przez Weryfikatora EMAS, który raz na trzy lata sprawdza, czy wdrożony system funkcjonuje zgodnie z wymaganiami określonymi w wyżej wymienionym akcie prawnym. W zespole Silk Road Certification  posiadamy Weryfikatora EMAS (Paweł Baryluk).

Dzięki wdrożeniu i certyfikowaniu procedury utraty statusu odpadów:

 • nie ma konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnej, co często jest procesem problematycznym i długotrwałym,
 • nie ma potrzeby ustalania zabezpieczenia roszczeń dla odpadów, które utraciły swój status,
 • nie jest obligatoryjne spełnianie restrykcyjnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla odpadów, które utraciły swój status,
 • nie ma obowiązku spełniania wszystkich wymagań dotyczących magazynowania odpadów, wynikających z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które wkrótce wejdzie w życie,
 • znika obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w bardzo szerokim zakresie,
 • transport nie musi być transportem zarejestrowanym i spełniającym kryteria transportu odpadów,
 • odpady, które utraciły swój status można przekazywać do instalacji, które nie mają pozwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • w przypadku złomu, gdzie cena zwykle ściśle zależna jest od masy, odchodzi konieczność dokonywania częstych korekt ewidencji.