Nasze usługi

Systemy zarządzania środowiskowego / certyfikaty ekologiczne

Dla firmy, która deklaruje i pragnie wykazać, że w swojej strategii ESG podchodzi odpowiedzialnie do ochrony środowiska i jest gotowa na zmniejszanie swojego oddziaływania, konsekwentnym działaniem staje się wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Wdrożenie systemu i jego certyfikacja są narzędziami dialogu z społeczeństwem i klientami.

Firmy, które utrzymują systemy zarządzania środowiskiem prowadzą działalność z uwzględnieniem Odpowiedzialności Społecznej (CSR – Corporate Social Responsibility) i jednocześnie przeprowadzają w sposób kontrolowany procesy związane z istotnymi aspektami środowiskowymi i realizują zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów i programów środowiskowych. Ponadto zobowiązują się do utrzymywania zgodności z prawem ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom i dążenia do ciągłej poprawy wyników na rzecz ochrony środowiska.

Standardami, które definiują wymagania odnośnie Systemów Środowiskowych są obecnie:

  • ISO 14001 Ervironmental Management Systems (EMS), czyli System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), więcej
  • EMAS (Eco Management and Audit Scheme) – to Wspólnotowy System Eko-Zarządzania i Audytu (opisany w Rozporządzeniu nr 1221/2009 WE). Jest to system dobrowolnej rejestracji organizacji, które pragną wykazać swoje zaangażowanie w idee zrównoważonego rozwoju, zgodność z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, więcej
  • FSC  (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej) – to certyfikat przyznawany drzewnym produktom leśnym, takim jak meble, papier, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne oraz bezdrzewnym produktom pochodzenia leśnego, takim jak syrop klonowy, kauczuk czy orzechy brazylijskie. Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca, więcej
  • ISO 50001 – System Zarządzania Energią, więcej.

Producenci, którym zależy na zwiększeniu atrakcyjności produktów przez podkreślenie walorów wynikających z procesu przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne, posługują się certyfikatami ekologicznymi. Certyfikaty uprawniają producentów do stosowania nadanego ich produktom symbolu na opakowaniach tych produktów.

  • Blue Angel – symbol przyznawany towarom i usługom wyróżniające się na tle innych wyrobów oraz przedsięwzięć tego samego rodzaju pod kątem minimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko w całym procesie produkcji oraz bezpieczeństwa dla konsumenta, więcej
  • EuCertPlast – europejski systemem certyfikacji dla recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zgodnym z europejską normą EN 15343:2007. Certyfikacja daje dostawcom i klientom pewność, że wszelkie dostarczone wejściowe odpady z tworzyw sztucznych i produkty wytworzone w certyfikowanym zakładzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z najlepszą praktyką, więcej
  • Ślad węglowy – wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, która stanowi element śladu środowiskowego (ekologicznego). Ślad węglowy staje się istotnym wskaźnikiem oceny konkurencyjności rynkowej, więcej

Silk Road Certification oferuje wdrożenie lub certyfikację wszystkich powyższych systemów i certyfikatów.