Ślad węglowy

Określenie „śladu węglowego” jest stosowane w odniesieniu do wartości zdefiniowanej jako całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych wyrażona jako ekwiwalent dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę funkcjonalną produktu. Ślad węglowy można obliczyć dla całego Przedsiębiorstwa, ale także dla konkretnego produktu i jest to opcja najczęściej wybierana przez międzynarodowych potentatów.

Dlaczego  warto zdecydować się na obliczenie śladu węglowego:

  • Jest to doskonałe narzędzie, które określa wpływ danego produktu lub całego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
  • Wzrost konkurencyjności produktów na rynku międzynarodowym. Coraz więcej Przedsiębiorstw jest zobowiązanych lub decyduje się na dobrowolne raportowanie w ramach CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jednym z założeń CSR jest odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska, motywując Przedsiębiorców do działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Wielu Producentów, zwłaszcza zagranicznych, zwraca szczególną uwagę na wartości śladów węglowych wszystkich składników wykorzystywanych w produkcji, wybierając Dostawców oferujących surowce o najniższym wskaźniku emisji CO2.
    • Dla wielu zagranicznych Przedsiębiorców wartość śladu węglowego danego produktu jest istotniejsza niż jego cena.
  • Jest to gotowa odpowiedź na coraz częściej pojawiające się pytania ze strony międzynarodowej organizacji CDP (Carbon Disclosure Project), która w ramach swojej działalności tworzy światową bazę danych Przedsiębiorców oraz miast, zawierającą informacje na temat realizowanych przez nich działań prośrodowiskowych, w tym również wielkość emisji CO2.
  • Określenie wielkości wskaźnika emisji CO2 wskazuje firmom kierunek w zakresie działań pro-środowiskowych. Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przynoszą firmom wymierne korzyści finansowe, poprzez odpowiednie zarządzanie wskaźnikiem efektywności energetycznej oraz racjonalne korzystanie z nośników energii.