ISCC Plus

ISCC jest globalnie stosowanym systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju i obejmuje wszystkie zrównoważone surowce, w tym biomasę rolną i leśną, materiały o obiegu zamkniętym i biopaliwa oraz odnawialne źródła energii.

ISCC opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE 2009 r.). System certyfikacji ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

International Sustainability and Carbon Certification Plus (ISCC+) dedykowany jest dla branży innej niż biopaliwowa. Certyfikacją w ramach ISCC+ obejmuje się rynek bioplastików oraz surowców pochodzących z recyklingu. Ważnym elementem standardu ISSC Plus jest możliwość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, jak i surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych). ISCC+  umożliwia więc uzyskiwanie certyfikatów dla materiałów odnawialnych i standardów w całym łańcuchu wartości – od źródła po produkt końcowy. Program certyfikacyjny ISCC+ działa na zasadzie tzw. systemu bilansu masy (ang. mass balance system), co oznacza, że na każdą tonę trafiającego do krakera surowca, który pochodził z recyclingu, odpowiednia część produktu wyjściowego uznawana jest za pochodzącą z surowców odnawialnych.

Wdrożenie systemu ISCC+ pomoże firmom spełnić założenia polityki Unii Europejskiej w zakresie bio-gospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Korzyści z wdrożenia i certyfikowania systemu ISCC+:

  • Zapewnienie spełnienia wymogów prawa wynikających z Unijnej Dyrektywy RED,
  • Uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej  w ramach dostaw biomasy,
  • Spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy,
  • Uczestnicy systemu ISCC+ mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC  wskazując tym samym na stosowanie miksu materiałów w produkcji bio-tworzyw czy materiałów pochodzących z recyklingu.