SURE-UE

Zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, udział energii ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy, będzie znacząco wzrastał w przyszłości. Aby zapewnić zrównoważoną produkcję biomasy, państwa członkowskie UE uzgodniły kryteria, które muszą być przestrzegane i dokumentowane przez operatorów w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy lub biogazu.

Kryteria te zawarte są w przekształconej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001/WE (RED II – promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Nowe zasady wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

SUSTAINABLE RESOURCES Verifications Scheme (SURE) wszedł do obiegu gospodarczego w październiku 2020 roku. Jest to wynik połączonego wysiłku REDcert i Bioenergy Europe w celu ustanowienia nowego niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie biomasy w sektorze energetycznym. Celem SURE jest umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom wykazania zgodności z wymogami prawnymi dyrektywy RED II. Więcej informacji o systemie na stronie SURE.

SURE – UE, jest to dobrowolny system certyfikacji potwierdzającym zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie RED II w przejrzysty i niezawodny sposób.

Standard jest skierowany do:

  • Producentów biomasy rolniczej – producenci biomasy, takiej jak słoma, wytłoki z trzciny cukrowej, kukurydza, zagajniki o krótkiej rotacji i inne rośliny energetyczne;
  • Producentów biomasy leśnej – właściciele lasów, którzy dostarczają biomasę leśną na energię;
  • Producentów odpadów i pozostałości – odpady lub pozostałości, takie jak te wykorzystywane do drewna pokonsumpcyjnego, pozostałości z przetwórstwa, piłowanie produktów, odpady żywności i resztki używane jako paliwo z biomasy;
  • Producentów paliwa z biomasy – podmioty gospodarcze przetwarzające biomasę leśną, biomasę rolną lub odpady i pozostałości na paliwa biomasowe;
  • Sektora handlu i logistyki – handlowcy biomasy i paliw z biomasy, firmy spedycyjne i inni operatorzy logistyczni;
  • Producentów ciepła i energii elektrycznej – zakłady, które przetwarzają biomasę na energię elektryczną, ciepło lub chłodzenie. Zakłady takie muszą wykazać ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 70% w stosunku do emisji przy wykorzystaniu paliw kopalnianych.

Certyfikat SURE-EU jest obiektywnym dowodem na spełnianie przez producentów biomasy i biopaliw wymagań prawnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, dzięki czemu mogą oni wprowadzić je do sprzedaży w państwach członkowskich UE. Certyfikacja pozwala na monitorowanie emisji gazów cieplarnianych na każdy etapie produkcji biopaliw i biomasy. Wdrożenie systemu jest dodatkowo narzędziem wizerunkowym – potwierdza, że firma przykłada wagę do kwestii ochrony środowiska.

Weryfikacja biomasy i biopaliw jest obecnie koniecznością w celu uzyskania dostępu do rynków europejskich, a w przypadku dystrybutorów biopaliw daje możliwość korzystania z ulg podatkowych wprowadzonych w UE.