Aktualności

W drodze do GOZ: EN 15343 i systemy pokrewne

13.07.2023

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, społeczność międzynarodowa zdefiniowała 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals), które stanowią wytyczne dla działań na rzecz budowy lepszej przyszłości. Cele te, przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych, stanowią globalną agendę na rzecz trwałego rozwoju. Lista 17 najważniejszych zagadnień podzielona jest na 169 szczegółowych zadań. Wśród nich znajdują się m.in. cele dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, których jednym z postulatów jest transformacja do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ, ang. Circular Economy). Jedną z kluczowych ról odgrywa tutaj recykling.

W drodze do GOZ: EN 15343 i systemy pokrewne

GOZ w strategii Unii Europejskiej

Generalny kierunek strategiczny Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju definiuje opublikowany 11 grudnia 2019 roku Europejski Zielony Ład (ang. The European Green Deal). Jest to pewnego rodzaju „masterplan”, nadający odpowiednie wektory działaniom na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Główną osią zmian jest transformacja europejskiej gospodarki na zrównoważoną i opartą na niskoemisyjnym modelu. Jednym filarów tego planu jest przyspieszenie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego, w której produkty są projektowane w sposób zrównoważony, a odpady są minimalizowane poprzez zapobieganie ich powstawaniu oraz skuteczny recykling umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. W tym kontekście, norma EN 15343 oraz inicjatywy takie jak EuCertPlast, Blue Angel DE UZ-30a i RecyClass odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Norma EN 15343 i jej znaczenie dla GOZ

Norma EN 15343 to europejski standard, który określa wymagania dotyczące recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Podaje metodę wyznaczania i dokumentowania zawartości recyklatu w produkcie. Jest to kluczowy dokument, który pozwala na skuteczne zarządzanie procesami recyklingu, zapewnia wysoką jakość materiałów wtórnych i wspiera ich wykorzystanie na szeroką skalę. Poprzez szerokie stosowanie normy EN 15343 możliwe jest minimalizowanie odpadów, maksymalne wykorzystanie surowców oraz redukcja negatywnego wpływu na środowisko. Norma EN 15343 i oparte na jej wymaganiach systemy certyfikacji (takie jak EuCertPlast czy RecyClass), mogą stanowić kluczowy element w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie tych związanych z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją, ochroną środowiska oraz zrównoważoną gospodarką. Wymagania w zakresie udziału recyklatów w produktach (takich jak opakowania), odwołujące się do EN 15343, znalazły się już w porządku prawnym Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

EuCertPlast – certyfikacja recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Wspominając o normie EN 15343, nie można pominąć inicjatywy EuCertPlast. Jest to europejski system certyfikacji recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, który odwołuje się do wymogów normy EN 15343. Certyfikat EuCertPlast daje dostawcom i klientom pewność, że wszelkie dostarczone odpady z tworzyw sztucznych zostaną poddane recyklingowi zgodnie z najlepszą praktyką, w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi danego kraju UE. Materiał z certyfikatem EuCertPlast jest zatem surowcem uwierzytelnionym. Regranulat z certyfikatem EuCertPlast jest poszukiwany na rynku przez producentów wyrobów ze znakiem BLUE ANGEL (według kryteriów DE UZ-30a), dla których wykorzystanie recyklatów z EuCertPlast lub RecyClass Recycling Process Certificate jest obligatoryjne. Ponadto, EuCertPlast oficjalnie uznawany przez inne systemy certyfikacji i oznakowania ekologicznego, takie jak: LAGA i RAL-GZ 720 w Niemczech, COREPLA we Włoszech, Fost Plus w Belgii, CITEO we Francji oraz EU Ecolabel of Electronic Displays i RecoVinyl.

Blue Angel DE UZ-30a – wsparcie dla wykorzystania recyklatów

Inicjatywa Blue Angel to najstarsze i jednocześnie jedno z wiodących oznaczeń ekologicznych, które promuje zrównoważone produkty. Dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, oznaczonych znakiem Blue Angel, istnieje wymaganie dotyczące minimalnej zawartości recyklatu z odpadów postkonsumenckich (PCR). Kryterium DE UZ-30a określa, że minimalna zawartość recyklatu w wyrobach z tworzyw sztucznych nie może być mniejsza niż 80%. Aby spełnić te wymagania, dostawcy muszą być certyfikowani zgodnie z standardem RecyClass Recycling Process Certificate lub EuCertPlast.

RecyClass – kluczowa ocena zgodności materiałów z recyklingu

RecyClass to niezależna organizacja, która ocenia i certyfikuje zgodność materiałów z recyklingu w oparciu o normy europejskie. W kontekście normy EN 15343, RecyClass odgrywa istotną rolę, zapewniając ocenę i certyfikację procesów recyklingu tworzyw sztucznych. Wymagania standardu RecyClass oparte są bowiem o wymagania norm EN 153437 i ISO 22095. Kluczowymi aspektami RecyClass są identyfikowalność materiałów z tworzyw sztucznych (w ramach zadeklarowanego modelu łańcucha dostaw) oraz jakość materiałów pochodzących z recyklingu, znajdujących zastosowanie w wyrobach gotowych. Certyfikat RecyClass daje producentom i dostawcom pewność, że ich materiały pochodzące z recyklingu spełniają wysokie standardy jakości, a proces ich pozyskiwania jest zgodny z prawem i oparty o najlepsze praktyki.

W drodze do GOZ

Norma EN 15343 może stanowić fundament dla transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W połączeniu z inicjatywami takimi jak EuCertPlast, Blue Angel DE UZ-30a i RecyClass, przyczynia się do minimalizowania odpadów, maksymalnego wykorzystania surowców i zapewnienia wysokiej jakości recyklatów. Działając wspólnie, te inicjatywy tworzą silne ramy dla rozwinięcia gospodarki opartej na obiegu zamkniętym, przyczyniając się do ochrony środowiska i budowy lepszej przyszłości dla naszej planety, zgodnie z deklaracjami złożonymi przez UE w Europejskim Zielonym Ładzie.